Logo

Group Viva!

Turkey English Bulgarian Czech

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Ags Turizm ve Dış Tic. Ltd. Şti. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme Metni


Ags Turizm ve Dış Tic. Ltd. Şti. kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermektedir. Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle, kişisel verilerinizi kanun ve ilgili mevzuatta emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Ags Turizm ve Dış Tic. Ltd. Şti. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin dikkatine sunar.

Kişisel veri :Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri işleyen :Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi :Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu :Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Kanun kapsamında şirketimiz veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Veri sorumlusu sıfatı ile şubelerimiz, alt acentelerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya/ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde veya yurt dışında mukim olan 3. kişigerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile Şirketimiz ve/veya Şirketimizin alt acenteleri ile paylaşılabilir, kanuni yada hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir yada kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir. Kişisel verileriniz şirketimiz/şubelerimiz/alt acentalarımız/internet sitemiz/çağrı merkezimizve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilir. Şirketimiz, kişisel verilerinizi, kanunlarımızca yetkili olunmuş kişi, kurum ve kuruluşlar ile sigorta ve reasürans brokerliği ve sigorta hukuku kapsamında bilgi işlenmesine izin verilenler ve şirketimizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi yanında sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacı ile şirketimiz ile şube ve alt acentelerimiz ile ve ilgili diğer kişi ve kuruluşlarla 6698 sayılı Kanunda belirtilen şekilde işleyebilecektir. Kişisel verilerini Şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri kvkkbasvuru@vivaturizm.com adresine bildirebilirsiniz. Kişisel verilerin korunması, Şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

MÜŞTERİLERİMİZİN HAKLARI :

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Yukarıdaki 5 ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmehaklarına sahipsiniz.  10. 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman kvkkbasvuru@vivaturizm.com adresine e-posta göndererek irtibata geçebilirsiniz.

Group Viva!© 2019. All Rights Reserved.