Logo

Group Viva!

Turkey English Bulgarian Czech

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, .....................................................................................

dat. nar. ............................................................................

trvale bytem........................................................................

(dále jen „Subjekt údajů“) tímto ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v aktuálním znění (dále jen „GDPR“) uděluji společnosti Viva Casino a.s., se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 978/23, PSČ: 110 00, IČO: 257 66 333, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5945 (dále jen „Správce“), jakožto správci osobních údajů, dobrovolný a výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za následujících podmínek:

 • předmětem zpracování budou následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, telefon a e-mail;
 • předmětem zpracování mohou být rovněž následující biometrické údaje: zobrazení obličeje; a
 • účelem zpracování je plnění povinností Správce v rámci provozování hazardních her ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZoHH“), konkrétně pak povinností vůči Subjektu údajů, jakožto sázejícímu, případně povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a dále pak rovněž přímý marketing služeb nabízených Správcem vůči Subjektu údajů.

Subjekt údajů tímto výslovně prohlašuje, že mu byly ze strany Správce před okamžikem udělení tohoto souhlasu sděleny následující informace:

 • správcem osobních údajů je společnost Viva Casino a.s., se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 978/23, PSČ: 110 00, IČO: 257 66 333, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5945, tel. +420 221 033 401 e-mail: jirik@groupviva.com
 • pověřencem pro ochranu osobních údajů je Jiří Kužma, tel. +420 221 033 401, e-mail: jirik@groupviva.com
 • účelem zpracování osobních údajů je plnění povinností Správce vůči Subjektu údajů v rámci poskytování hazardních her a dále rovněž plnění povinností Správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména pak povinností vyplývajících ze ZoHH a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „AML zákon“);
 • [příjemci osobních údajů budou smluvní partneři Správce v rámci provozování hazardních her, tj. provozovatelé severů, jejichž prostřednictvím Správc
 • e hazardní hry provozuje];
 • osobní údaje budou uloženy u Správce po dobu trvání smluvního vztahu mezi Správcem

  a Subjektem údajů, případně pak po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy;

 • Subjekt údajů je oprávněn požadovat od Správce:
  • přístup k osobním údajům týkajícím se Subjektu údajů – tj. získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, jež se jej týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a dále k následujícím informacím:
   1. účelům zpracování;
   2. kategoriím dotčených osobních údajů;
   3. příjemcům nebo kategoriím příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
   4. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
   5. existenci práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a/nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
   6. právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
   7. veškerým dostupným informacím o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Subjektu údajů;
   8. viii. skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informací týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

   Správce je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost Subjektu údajů může Správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže Subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud Subjekt údajů nepožádá o jiný způsob;

  • opravu osobních údajů, týkajících se Subjektu údajů – tj. doplnění neúplných osobních údajů a opravu nepřesných osobních údajů;
  • výmaz osobních údajů, týkajících se Subjektu údajů; a
  • omezení zpracování osobních údajů, týkajících se Subjektu údajů v následujících případech
   1. Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
   2. zpracování je protiprávní a Subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
   3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
   4. Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody Subjektu údajů.

    Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem Subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování, bude Správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno;

  • Subjekt údajů je oprávněn požadovat po Správci přenositelnost svých osobních údajů, tj. požadovat poskytnutí osobních údajů, jež se jej týkají a jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto poskytnout jinému správci, případně požadovat přímé poskytnutí tomuto jinému správci, je-li to technicky proveditelné;
  • Subjekt údajů je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to prohlášením adresovaným vůči Správci zaslaným v písemné, případně elektronické podobě na kontaktní adresy uvedené pod písm. (a) výše;
  • Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů; a
  • poskytnutí osobních údajů je požadavkem vyplývajícím ze smluvního vztahu mezi Subjektem údajů a Správcem, jehož předmětem je poskytování hazardních her ve smyslu ZoHH a dále pak rovněž zákonným požadavkem ve smyslu ZoHH a AML zákona. V případě neposkytnutí osobních údajů ze strany Subjektu údajů je Správce povinen odmítnout poskytování služeb v rámci provozování hazardních her.

   Subjekt údajů je oprávněn vznášet námitky proti zpracování osobních údajů v případě, kdy se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, a to pro tento marketing, což zahrnuje

   i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

  V __________, dne __________ _____________________________ [Jméno a příjmení + podpis]

Group Viva!© 2019. All Rights Reserved.