Logo

Group Viva!

Turkey English Bulgarian Czech

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

КАЗИНО „ВИВА“ СОФИЯ, ПРИТЕЖАВАНО И УПРАВЛЯВАНО ОТ „АНГЛО-БОЛКАН“ ООД, ЕИК 831119989, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР. СОФИЯ, ПЛ. „СВЕТА НЕДЕЛЯ“ № 5, В СГРАДАТА НА „СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН“ АД

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, се изготви настоящата Политика за защита на лични данни на посетителите на казино „Вива“, притежавано и управлявано от „Англо – Болкан“ ООД, която влиза в сила от 25 май 2018 г. Тази политика определя основните принципи за обработване на личните данни, тяхното събиране, съхранение, воденето на регистри, както и необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни от неправомерно обработване.

„Англо – Болкан“ ООД (Дружеството) гарантира, че сигурността на личните данни на нашите посетители е от първостепенна важност за запазване на доброто име на казино „Вива“. За тази цел са създадени процедури и механизми за гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на мерки за защита от неправомерно обработване на лични данни. Събирането и обработването и съхраняването на лични данни е съобразено с всички законови и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени.

2. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

„Лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирането на физическо лице. Всички данни, които Дружеството събира, обработва и съхранява са необходими за спазване на законово задължение, наложено спрямо Дружеството.

„Администратор“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.

„Обработващ лични данни“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

„Субект на данните“ е физическо лице (клиент, потенциален клиент, служител и други)

„Обработване на лични данни“ е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване , организиране, съхраняване, изменение, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. Личните данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели и се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно.

„Получател“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.

„Трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

3. ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ

Обработването на личните данни се състои и в осигуряване на достъп до определена информация само за служители, чийто служебни задължения изискват такъв достъп. Това се извършва под ръководството и контрола на длъжностните лица по защита на личните данни в Дружеството.

Данните, които Дружеството събира, обработва и съхранява са следните: имена, ЕГН, дата на раждане, номер на документ за самоличност, дата и място на издаване на документа за самоличност, адрес по местоживеене, телефонен номер/ имейл, фотоизображение за издаване на членска карта,снемане на копие от документ за самоличност или паспорт, видеонаблюдение. Дружеството е регистрирано по Закона за хазарта като организатор на хазартни игри в игрално казино с валидно удостоверение за издаден лиценз. Обработването на лични данни се извършва в съответствие с правно задължение, наложено на Дружеството, съгласно Закона за хазарта, както и във връзка с предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм (Вътрешни правила, утвърдени по Закона за мерките срещу изпиране на пари и Закон за мерките срещу финансиране на тероризма). В Дружеството защитата на физическите лица се прилага за обработването на лични данни с автоматични средства, както и ръчно обработване, тъй като личните данни се съхраняват в регистър с лични данни, съгласно Закона за хазарта.

Създадени са регистри на дейностите по обработване на лични данни, като се спазват следните правила:

 • Идентификация на администратора;
 • Принцип на отчетност;
 • Цели на обработката;
 • Категории получатели на личните данни;
 • Категории субекти, чийто данни се обработват;
 • Описание на техническите и организационни мерки;
 • Срокове за съхранение.
С цел поддържане сигурността и предотвратяване на възможностите за неправомерно обработване, администраторът (Дружеството) извършва оценка на рисковете, свързани с обработването и предприема мерки за ограничаване на тези рискове чрез своевременна профилактика и отстраняване на възникналите проблеми.

4. ОСНОВНИ ПРАВА

В дружеството не се обработват данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, здравословно състояние, сексуална ориентация. При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни, които Дружеството обработва за Вас и да получите копие от тях;
 • Право да искате от Дружеството коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните ви данни, като изпратите имейл на dposofia@groupviva.comправо на изтриване;
 • Право да искате блокиране на личните ви данни или ограничаване на обработката на лични данни в определените от закона и Регламента случаи;
 • Право да искате заличаване, т.е. изтриване на личните Ви данни, в случай че са налице условията за това;
 • Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг;
 • Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица;
 • Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
 • Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие;
 • право на отказ при автоматизирано вземане на решение и профилиране;
 • Правото да отправите жалба или искане за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това.

Всеки субект на данни дава свободно изразено своето съгласие за обработването на личните си данни, което е необходимо за спазването на правното задължение на Дружеството като администратор на лични данни в законоустановен срок.

Всеки клиент, субект на лични данни, дава своето информирано съгласие за предоставяне на личната си банкова сметка за изплащане на печалби в казино „Вива“, спазвайки разпоредбите на Закона за хазарта.

Всеки субект на данни има право на достъп до личните си данни, обработвани от Дружеството. Това се извършва чрез попълване на формуляр за изискване на лични данни в регламентиран срок без излишно забавяне.

Всеки клиент, субект на лични данни, дава своето съгласие или отказва да бъде уведомяван за предстоящи събития, организирани от казино „Вива“, чрез предоставяне на данни за контакт.

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Дружеството като администратор на лични данни спазва принципите на добросъвестно, законосъобразно и прозрачно обработване на личните данни. Обработването на лични данни се извършва само за конкретни, изрично указани цели съгласно съществуващата нормативна уредба в Р.България.

Събраните лични данни трябва да бъдат точни и поддържани в актуален вид. За тази цел извършва периодичен преглед, а неточните лични данни се коригират или заличават.

Личните данни и документите за извършените сделки и операции се съхраняват в законоустановения срок от 5 години. Срокът тече от началото на календарната година, следващата годината на тяхното извършване. Съгласно мерките за предотвратяване на изпирането на пари, този срок може да бъде удължен до 7 години по писмено указание.

Записи от Видео изображения се пазят до 30 календарни дни. Те могат да се съхраняват за по-дълго време, когато ще бъдат използвани като доказателство за престъпление или нередност.

Високата степен на сигурност и поверителност при обработване на лични данни се гарантира със строги правила и нива на достъп до лични данни чрез необходимото техническо оборудване за предотвратяване на непозволен достъп.

Личните данни не се предават в трети държави или международни организации. Получатели на лични данни са публични органи със законоустановени цели, регламентирани в Закон за хазарта, Закон за мерките срещу изпиране на пари, Закон за противодействие на тероризма.

6. ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Като организатор на хазартни игри в игрално казино с 24-часов режим на работа, Дружеството извършва ежедневно обработване на лични данни, които изискват редовно и систематично мащабно наблюдение. Затова отговорните длъжностни лица по защита на личните данни провеждат периодични инструктажи на служителите, обработващи лични данни.

На разположение на клиентите и служителите по всякакви поводи, свързани със защитата на личните данни са определените длъжностни лица по защита на лични данни Севди Садула и Любомир Тодоров. Данни за контакт - email: dposofia@groupviva.com, телефон: +359/2 986-35-01

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Дружеството поддържа и актуализира документация за дейностите по обработване на лични данни. Длъжностните лица по защита на данните си сътрудничат с надзорния орган при изпълнение на горепосочените задължения и осигуряват достъп до документацията при поискване.

Group Viva!© 2019. All Rights Reserved.